Disclaimer

Privacyverklaring Eutraco Group

Deze website is eigendom van EUTRACO NV

Adres maatschappelijk zetel: Industrieweg 35 – 8800 Roeselare
Telefoon: 051/262850
E-mail: info@eutraco.eu
Ondernemingsnummer: BTW BE 0405.562.641
RPR: 0405.562.641

De toezichthoudende autoriteit: FOD Mobiliteit

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de
volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of
bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan
EUTRACO NV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of
specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan
de gebruiker worden beschouwd.

EUTRACO NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist,
nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in
de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of
indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal EUTRACO NV de grootst
mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

EUTRACO NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse
schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan
u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving
aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. EUTRACO NV geeft geen garanties voor de goede
werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte
werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse
of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

EUTRACO NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere
wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een
andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle
verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het
computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar
verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een
impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

EUTRACO NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere
kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud
of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken
van het arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.

Privacybeleid

EUTRACO NV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere
informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij onze legal officer via
info@eutraco.eu.

Verwerkingsdoeleinden

EUTRACO NV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer
(o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de
solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van verschillende rechtsgronden, zijnde (a)
toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te
voldoen aan een wettelijke verplichting), (d) noodzakelijk voor de behartiging van onze
gerechtvaardigde belangen om te ondernemen (cfr. Artikel 6.1 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming).
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft de
klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de
persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de EUTRACO
NV groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met
EUTRACO NV verbonden zijn of met enige andere partner van EUTRACO NV;
EUTRACO NV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische
maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die
noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van
boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van
persoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren
indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en
bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel
6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal
leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen
naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
– zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@eutraco.eu.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens
met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel –
commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw
computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies
kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine
identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw
harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-
functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen
verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw
computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De
door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-
adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de
website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover
Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende
instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van
deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het
verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor
omschreven.

Opgesteld op 23 april 2018 in Roeselare