Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VRACHTWAGENTRANSPORT EUTRACO NV

I. Definities in het kader van deze Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden terzake vrachtwagentransport van Eutraco, waarbij hierna volgende begrippen de hierna uiteengezette betekenis hebben.
2. Eutraco: Eutraco NV, met hoofdzetel Industrieweg 35, 8800 Roeselare , i.e. de (weg)vervoerder.
3. Opdrachtgever: dit is de partij die Eutraco belast met het vervoeren van Goederen in het kader van de Overeenkomst.
4. Goederen: de te vervoeren Goederen die door een derde zijn verpakt en door een derde worden geladen en gelost in/uit de vrachtwagen.
5. Afzender: De Afzender wordt geacht dezelfde te zijn als de Opdrachtgever, tenzij de Afzender specifiek en nader wordt gespecifieerd.
6. Geadresseerde: de partij aan wie Eutraco de Goederen dient af te leveren. De Geadresseerde wordt geacht dezelfde te zijn als de Opdrachtgever, tenzij de Geadresseerde specifiek en nader wordt gespecifieerd .
7. Laadplaats: Plaats waar Eutraco de Goederen dient op te halen en waar ze worden geladen door een derde. Deze plaats moet door de Opdrachtgever exact en correct worden meegedeeld, ook al is hij zelf niet de Afzender.
8. Losplaats: Plaats waar Eutraco de Goederen moet inleveren en/of waar de Goederen moeten worden gelost door een derde. Deze plaats moet door de Opdrachtgever exact en correct worden meegedeeld, ook al is hij zelf niet de Geadresseerde.
9. Vrachtprijs: de vergoeding voor het vervoer gegeven op basis van de initiële info ontvangen van de Opdrachtgever. De Vrachtprijs is geregeld in artikel IX van deze Algemene Voorwaarden.
10. Offerte: document van Eutraco waarin haar voorstel en bijzondere voorwaarden voor het vervoer van Goederen zijn opgenomen.
11. Orderbevestiging: document van Eutraco, waarin zij de door Opdrachtgever aanvaarde Offerte hetzij de Transportopdracht van Opdrachtgever bevestigt.
12. Overeenkomst(en): de overeenkomst(en) tussen Eutraco en de Opdrachtgever terzake het vervoer over de weg van de Goederen door Eutraco zoals die volgt uit de Offerte en/of Orderbevestiging van Eutraco.
13. Partijen: Eutraco en de Opdrachtgever.
14. Schriftelijk: per fax of e-mail.
15. CMR-verdrag: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 8 november 1962 en de aanvullende protocollen.
16. FTL: “full truck load” i.e. volledige lading voor één vrachtwagen.
17. LTL: “less than full truck load” i.e. niet volledige lading voor één vrachtwagen.
18. “Said to contain”: onbekendheidsbeding, i.e. onmogelijkheid in hoofde van Eutraco om aard/hoeveelheid/innerlijke staat van de Goederen na te kijken.
19. Transportopdracht: Opdracht van Opdrachtgever aan Eutraco terzake het vervoer van Goederen.

II. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Alle aanvragen, Transportopdrachten van Opdrachtgever en alle Offertes, Orderbevestigingen, facturen en andere documenten uitgaande van Eutraco en Overeenkomsten tussen Partijen zijn onderworpen aan onderhavige Algemene Voorwaarden.
2. Opdrachtgever wordt geacht onderhavige Algemene Voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn aanvraag tot uitvoeren van een Transportopdracht. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Opdrachtgever hetzij bijzondere voorwaarden opgenomen in de Transportopdracht van Opdrachtgever die afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden van Eutraco zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Eutraco, tenzij in het geval Eutraco deze voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
3. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één der clausules van onderhavige Algemene Voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules niet in het gedrang.
4. Voor zover onderhavige Algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

III. Totstandkoming van de Overeenkomst tussen Partijen.

1. De Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand wanneer Opdrachtgever een transport boekt bij Eutraco NV.
2. Offertes uitgaande van Eutraco zijn bindend voor de opgegeven duurtijd ervan (geldigheidsdatum). Bij gebreke aan expliciete opgave van een geldigheidsdatum, zijn Offertes van Eutraco 14 dagen geldig.
3. Een aanvaarding door Opdrachtgever volgend op een Offerte van Eutraco wordt door deze laatste nog eens bevestigd bij wijze van Orderbevestiging. Eutraco kan afzien van hiervoor vermelde Orderbevestiging harentwege, zonder dat dit afbreuk doet aan de toepasselijkheid van onderhavige Algemene Voorwaarden.
4. Bij verschil tussen de Transportopdracht uitgaande van Opdrachtgever en de Orderbevestiging/Offerte en/of Algemene Voorwaarden van Eutraco, zijn uitsluitend de Offerte / Orderbevestiging en de Algemene Voorwaarden van Eutraco bindend.
5. Elke Overeenkomst, tot stand gekomen conform de Algemene Voorwaarden, wordt vastgelegd in een vrachtbrief. De afwezigheid, onregelmatigheid of het verlies van deze vrachtbrief tast noch het bestaan noch de geldigheid aan van de Overeenkomst.

IV. Voorwerp

1. In opdracht van Opdrachtgever verbindt Eutraco zich ertoe om de Goederen te vervoeren van de overeengekomen Laadplaats tot de overeengekomen Losplaats en vice versa, waarbij Eutraco nooit instaat of enige verantwoordelijkheid draagt terzake de lading/lossing van de te vervoeren Goederen. Dit is te allen tijde de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Afzender, Geadresseerde en/of Opdrachtgever. Terzake wordt expliciet aangenomen dat Eutraco de Goederen FTL hetzij LTL of als groupage vervoert.
2. Wat de stuwing van de Goederen betreft, zal Eutraco dit uitvoeren, indien nodig en mogelijk. Opdrachtgever / Afzender zullen in dat geval zeer precieze en juiste informatie en instructies geven evenals bijstand verlenen over de wijze van stuwing van de te vervoeren Goederen. Specifieke stuwingsmaterialen dienen te worden voorzien door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever bevestigt dat de te vervoeren Goederen hetzij zijn eigendom zijn, hetzij dat hij erover mag beschikken.
3. Eutraco treedt op in eigen naam maar in opdracht en voor rekening van de Opdrachtgever bij het vervoer van de Goederen.

V. Verbintenissen in hoofde van Eutraco

1. Eutraco verbindt zich ertoe om de Goederen te vervoeren van de overeengekomen Laadplaats tot aan de overeengekomen Losplaats en vice versa op het tijdstip en de wijze vermeld in de Overeenkomst of offerte.
2. Eutraco zal geschikte voertuigen inzetten voor het vervoer van de Goederen en verbindt zich ertoe om de Goederen af te leveren op bestemming zoals bepaald in de Overeenkomst of offerte, binnen de overeengekomen termijn, in de uiterlijke staat waarin zij de Goederen heeft ontvangen.
3. Het door Afzender aangegeven gewicht wordt door Eutraco niet erkend en levert geen bewijs tegen haar, tenzij de verificatie zoals vermeld in art. 8 par. 3 C.M.R. heeft plaats gehad en is vermeld in de vrachtbrief.

VI. Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst in zijn Transportdracht aan Eutraco alle nuttige en noodzakelijke info te verschaffen terzake te vervoeren Goederen. Onder aan te leveren info door Opdrachtgever wordt minimum verstaan: type Goederen/lading, douanestatus, Laadplaats, Losplaats, omschrijving van de aard van de Goederen, wijze van stuwing, gewicht, aantal colli en de datum waarop de Goederen moeten ingeleverd zijn. In geval van een ADR-transport dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat al de nodige ADR documenten aan Eutraco worden overhandigd.
2. De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de onbelemmerde en veilige toegang van Eutraco tot de Laad- en Losplaats, dit ongeacht of de Opdrachtgever eveneens de Afzender of de Geadresseerde is. Eutraco is niet gehouden tot een voorafgaandelijk onderzoek van de staat van de Laad- en Losplaats. De Opdrachtgever staat er voor in dat de Laad- en Losplaats veilig en gemakkelijk bereik- en berijdbaar is.
3. De Opdrachtgever stelt de te vervoeren Goederen ter beschikking van Eutraco op de overeengekomen Laadplaats en tijdstip. De Afzender is uitsluitend verantwoordelijk om de Goederen te voorzien van het juiste en professioneel aanvaardbaar verpakkingsmateriaal evenals hijs-, aanslag-, vijzel- en sjorpunten die afdoende stevig zijn voor het uit te voeren vervoer.
4. Eutraco neemt nooit de verbintenis op zich om de Goederen te lossen, te laden en daarin enige assistentie te bieden. Indien toch enige assistentie gebeurt door een aangestelde of onderaannemer van Eutraco, gebeurt deze assistentie volledig onder het gezag en toezicht van de Afzender of de Geadresseerde.
5. Indien in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst een waarborg moet worden afgegeven ten gunste van enige derde, zal dit geschieden door de Opdrachtgever, voor zijn risico en kosten.
6. De aangestelden van Eutraco kunnen geen enkele instructie of aangifte aanvaarden die Eutraco verbindt buiten de voorziene perken voor wat betreft:
a. de waarde van de Goederen die moeten dienen als referentie in geval van volledig of gedeeltelijk verlies, of nog van beschadiging;
b. de afleveringstermijnen;
c. de remboursementsinstructies;
d. een bijzondere waarde of bijzonder belang bij de aflevering.

Aangestelden van Eutraco zijn evenmin gemandateerd om instructies of verklaringen te aanvaarden die Eutraco verbinden met betrekking tot gevaarlijke goederen of goederen die het voorwerp uitmaken van een bijzondere reglementering.

VII. Staat van de te vervoeren Goederen

1. De te vervoeren Goederen worden ontvangen in de staat waarin ze verkeren. Eutraco is enkel gehouden de Goederen na te kijken op manifest zichtbare gebreken aan de uiterlijke staat ervan. Eutraco draagt geen enkele verantwoordelijkheid terzake de inwendige staat en terzake verborgen non-conformiteit van de te vervoeren Goederen, ook al wordt het tegendeel vermeld in de Transportopdracht van de Opdrachtgever.
2. Ingeval van weigering van de Goederen door de Afzender blijft de Vrachtprijs onverminderd verschuldigd.
3. In het geval de Goederen verpakt zijn in kisten, balen, fusten of ondoorschijnende verpakking, worden deze in ontvangst genomen door Eutraco zonder onderzoek naar inhoud en de staat van de Goederen. In dergelijk geval is het beding ‘said to contain’ van rechtswege van toepassing.
4. In geval van overbelading van het voertuig van Eutraco (op de assen of op het totaalgewicht) veroorzaakt door een slechte lading en/of stuwing van de te vervoeren Goederen of een overschrijding van het totaalgewicht, zal de Opdrachtgever alle daaruit voortvloeiende economische schade (inclusief boetes wegens overbelading) en/of schade aan het voertuig vergoeden aan Eutraco.

VIII. Leveringstermijnen

Eutraco zal de Goederen op de Laadplaats ophalen en op de Losplaats afleveren binnen de in de Overeenkomst of offerte opgegeven leveringstermijnen, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het CMR-verdrag.

IX. Vrachtprijs en prijzen additionele diensten

1. Berekening van de Vrachtprijs: De Vrachtprijs wordt vermeld in de Overeenkomst of offerte, exclusief BTW. In de Vrachtprijs zijn 1 uur laden en 1 uur lossen inbegrepen in geval van nationaal transport of 2 uur laden en 2 uur lossen inbegrepen in geval van Internationaal transport (volledige lading). Indien het laden of lossen deze uren overstijgt, is de Opdrachtgever voor deze bijkomende uren of wachturen (Wachturen) een supplement verschuldigd aan Eutraco. Wachturen worden aangerekend aan een tarief van 45 Euro per begonnen uur. Wachturen kunnen worden bewezen met alle middelen van recht en tijdsregistratie zoals o.m. GPS, tachograaf, boordcomputergegevens. Behoudens andersluidende bepalingen in de Overeenkomst of offerte omvat de Vrachtprijs enkel transporten die worden uitgevoerd tijdens de normale werkweek. Voor prestaties op zaterdag, zon- en feestdagen wordt er een toeslag aangerekend (+50% op zaterdag en +100% op zondag en feestdagen).
2. Omvang van de Vrachtprijs: De Vrachtprijs is inclusief de verzekering voorzien in overeenstemming met de bepalingen van het CMR-verdrag, doch exclusief de kosten voor haven-, kaaigelden, andere kosten van derden en alle andere lasten, belastingen, taksen, heffingen of rechten – hierin inbegrepen maar niet beperkt tot de kilometerheffing en milieubijdrage – die door enige overheid of andere instanties gevorderd worden naar aanleiding van de uitvoering van het transport, zelfs in het geval dat deze kosten ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst of het afgeven van de offerte nog niet gekend of van toepassing waren.
3. Aanpassing Vrachtprijs: De Vrachtprijs is aanpasbaar op basis van:
• de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg zoals opgemaakt door de vzw ITLB ( Instituut Wegtransport en Logistiek België) en maandelijks gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; en
• de evolutie van de officiële maximumprijzen van diesel. Deze prijsaanpassingen worden automatisch toegepast op lopende Overeenkomsten of afgegeven offertes en worden gefactureerd naast en bovenop de initiële Vrachtprijs.
4. Wachturen op Laad- en/of Losplaats: Wanneer Eutraco wordt geconfronteerd met bijkomende Wachturen op Laad- en/of Losplaats, bovenop de tijd voorzien in artikel IX.1, ingevolge omstandigheden die niet aan Eutraco te wijten zijn, zullen deze Wachturen integraal aan de Opdrachtgever worden doorgerekend op de wijze zoals vermeld onder IX.1. Onder ‘omstandigheden die niet aan Eutraco te wijten zijn’, wordt o.m. verstaan:
a. douanecontrole;
b. ontbrekende of foutieve boekingsgegevens;
c. wachttijd ingevolge niet beschikbaarheid van de Goederen;
d. wachttijd ten gevolge van controle van de Goederen en/of vaststellen van eventuele schade;
e. wachttijd ingevolge drukte op Laad-en/of Losplaats.
5. Annulatie: In geval van eenzijdige annulatie van de Overeenkomst door Opdrachtgever, is Opdrachtgever hierna volgende vergoeding van rechtswege, zonder voorafgaande aanmaning en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst verschuldigd: In geval van annulatie tot de dag voordat de Overeenkomst moet worden uitgevoerd: 75% van de Vrachtprijs is verschuldigd; in geval van annulatie van de Overeenkomst op de dag van uitvoering: 100% van de Vrachtprijs is verschuldigd.
6. Palletruil wordt niet als standaard dienst aangeboden. Eutraco kan dit aanbieden aan een kost van 0,75 EUR per geruilde pallet.
7. Leveringen met meeneemheftruck worden niet als standaard dienst aangeboden. Eutraco kan dit aanbieden tegen meerkost van 150 EUR per opdracht.
8. Eutraco biedt een kopie van de CMR aan via een daarvoor ingericht online platform. Geprinte documenten zullen enkel worden aangeleverd tegen vergoeding van 10 EUR per CMR en binnen een termijn van 7 dagen.
9. De kosten voor een transport met meerdere losplaatsen zal als volgt worden afgerekend: 50 EUR per additionele stop en met een maximum omweg van 50 kilometer. De verste stopplaats zal als basis dienen voor de bepaling van de transportprijs.
10. Op vraag kan een standtrailer worden voorzien tegen een vergoeding van 30 EUR per kalenderdag.
11. Lossen met laadklep kan op vraag worden aangeboden tegen een vergoeding van 75 EUR per opdracht.

X. Betalingsvoorwaarden en -modaliteiten

1. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, zijn alle facturen van Eutraco betaalbaar binnen 30 dagen na de factuurdatum. Het factuurbedrag is netto betaalbaar.
2. Indien de Opdrachtgever binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum geen omstandige en gemotiveerde opmerkingen, klachten of protest uit, wordt de factuur geacht onherroepelijk en voorbehoudloos te zijn aanvaard door de Opdrachtgever. Klachten geuit 10 kalenderdagen na factuurdatum door de Opdrachtgever of later, zijn niet toelaatbaar.
3. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur is het bedrag of het nog te betalen saldo van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd. Elke vertraging in betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot toepassing van een verwijlinterest van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldag.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om sommen, kosten en/of facturen die Eutraco aan Opdrachtgever verschuldigd zou zijn, te compenseren met de Vrachtprijs en facturen uitgaande van Eutraco, tenzij mits uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Eutraco.

XI. Contractuele aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever: De Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de deugdelijke, tijdige en volledige uitvoering van zijn verbintenissen volgens de Overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving, zowel ten aanzien van Eutraco als ten aanzien van derden. De Opdrachtgever vergoedt integraal de volledige schade, winstderving en alle overige nadelige gevolgen, voorzienbaar of onvoorzienbaar, die Eutraco of derden ondergaan of ondervinden en die rechtstreeks of onrechtstreeks gegrond zijn op fouten, vertragingen en overige contractuele wanprestaties toerekenbaar aan de Opdrachtgever. Hij vrijwaart Eutraco voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen indien de Goederen of het vervoer van de Goederen schade berokkenen aan derden of aan Eutraco of haar aangestelden. De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de correctheid en de volledigheid van de door hem verstrekte informatie. Hij zal aldus volledig aansprakelijk worden gesteld indien door de nietcorrectheid of onvolledigheid van de door hem verstrekte informatie schade is veroorzaakt aan de Goederen, Eutraco of aan derden, hierin inbegrepen mogelijke boetes. De Opdrachtgever is verplicht Eutraco te vrijwaren voor alle gevolgen van schade veroorzaakt door de niet-correctheid of onvolledigheid van de door hem verstrekte informatie. De Opdrachtgever vrijwaart Eutraco tegen alle vorderingen van derden tot vergoeding van de schade dewelke door de Goederen(s) of door het vervoer van de Goederen aan derden zou zijn berokkend, indien de Opdrachtgever hierbij een contractuele of andere tekortkoming heeft begaan.
2. Aansprakelijkheid van Eutraco: De aansprakelijkheid van Eutraco is, zowel qua aard als qua omvang, voor wat betreft de schade aan Goederen strikt beperkt tot de bepalingen van het CMR-verdrag, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk bepaald.
3. Eutraco is derhalve niet aansprakelijk voor andere of indirecte schade of verlies die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geleden door de Opdrachtgever, ongeacht de oorzaak hiervan, of voor schade van een grotere omvang, dan de aansprakelijkheid opgelegd door het CMR-verdrag. Eutraco is bevrijd van aansprakelijkheid in geval van overmacht, evenals in ieder geval van hinder of schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door weersomstandigheden, natuurrampen (storm, mist, blikseminslag, overstroming, ijsgang etc ), overheidsmaatregelen, oproer, staking, stoornissen in het verkeer, brand, explosie, sluiting of oponthoud bij grensposten, oponthoud in stations of toldiensten, onvoorzienbare defecten aan de vervoersmiddelen, diefstal, vandalisme, daden van derden enz. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Eutraco beperkt tot hetgeen effectief en daadwerkelijk zal worden vergoed binnen het kader van de verzekering vermeld in artikel XII van deze Algemene Voorwaarden.

XII. Verzekeringen

1. Eutraco heeft een verzekering afgesloten ter dekking van haar aansprakelijkheid als vervoerder voor schade aan de toevertrouwde Goederen zoals bepaald in de bepalingen van het CMR-verdrag.
2. Eutraco heeft vervolgens nog een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij een in België gevestigde eersterangsverzekeraar. Op eerste verzoek kan aan de Opdrachtgever een verzekeringsattest worden bezorgd. Dit attest bevat algemene informatie m.b.t. de door Eutraco afgesloten burgerlijke aansprakelijkheidspolis.
3. De vrijstelling en de niet-gedekte risico’s zijn in alle geval voor rekening van de Opdrachtgever. Eutraco exonereert zich expliciet voor elke schade die het door de verzekering uitgekeerde bedrag overstijgt.

XIII. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomst(en) tussen Partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
2. Alle geschillen in verband met het sluiten, de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomst(en) tussen Partijen, zijn onderworpen aan de rechtsmacht en bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Versie 2018 – 1

 

ALGEMENE VOORWAARDEN LUCHT- EN ZEEVRACHT EUTRACO NV

I. Definities en werkingssfeer

Artikel 1

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing, voor zover niet anders werd overeengekomen, op iedere vorm van dienstverlening die Eutraco NV verricht. Zij kunnen worden aangehaald als “Belgische Expeditievoorwaarden” en vertegenwoordigen een handelsgebruik.

Artikel 2

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de cliënt: de opdrachtgever van Eutraco NV in wiens opdracht of voor wiens rekening Eutraco NV diensten verleent, informatie of advies verstrekt, kosteloos of tegen vergoeding.
 • Eutraco NV: het lid van CEB of elke expediteur die onder toepassing van deze voorwaarden handel drijft.
 • de dienst: elke door Eutraco NV aangeboden, tot uitvoering aanvaarde of uitgevoerde opdracht van verzending van goederen, alle aanverwante handelingen en elke informatie of elk advies hiertoe.
 • de goederen: alle goederen, met inbegrip van hun verpakking, die door de cliënt aan Eutraco NV zijn of worden toevertrouwd. Hiertoe behoren alle handelsgoederen, evenals alle titels of documenten die deze goederen vertegenwoordigen of zullen vertegenwoordigen.
 • de eigenaar: de eigenaar van het goed, waarop de door Eutraco NV verleende dienst betrekking heeft.
 • derden: de niet- contractpartijen, in het bijzonder de natuurlijke of rechtspersonen waarmee Eutraco NV handelt in uitvoering van zijn opdracht.

Artikel 3

Bij de uitoefening van diensten wordt een onderscheid gemaakt tussen Eutraco NV die optreedt:

 • als commissionair- expediteur: zijn opdracht bestaat o.m. uit het verzenden van goederen hetzij in eigen naam, hetzij in naam van diens opdrachtgever, doch voor diens rekening en derhalve uit het uitvoeren van alle daartoe noodzakelijke diensten, het vervullen van alle vereiste formaliteiten en het sluiten van de ertoe benodigde overeenkomsten.
 • als vervoerscommissionair: in de gevallen zoals hieronder bepaald, en in geen andere gevallen, wordt Eutraco NV beschouwd als vervoerscommissionair.
 1. wanneer hij het transport van goederen in eigen naam met zijn eigen middelen uitvoert,
 2. wanneer hij een transportdocument uitstelt in eigen naam,
 3. wanneer expliciet uit de opdracht valt af te leiden dat Eutraco NV zich in die zin verbindt.

Artikel 4

Onderhavige voorwaarden houden in hoofde van Eutraco NV geen verzaking in aan enig recht en kunnen evenmin aanleiding geven tot een zwaardere aansprakelijkheid als deze tot beloop waarvan hij gehouden zou zijn onder enige wetgeving of reglementering die naast deze voorwaarden van toepassing is.

Artikel 5

De cliënt bevestigt dat de goederen, die hij naar aanleiding van zijn opdracht aan Eutraco NV toevertrouwt, zijn eigendom zijn, hetzij dat hij als mandataris van de eigenaar over deze goederen mag beschikken, derwijze dat hij onderhavige voorwaarden niet alleen voor zichzelf aanvaardt maar ook voor zijn opdrachtgever, evenals voor de eigenaar ervan.

II. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6

Behoudens andersluidend beding of in geval van vreemde oorzaak onafhankelijk van de wil van Eutraco NV, geldt elke door Eutraco NV uitgebrachte offerte voor een termijn van 8 dagen.

Zij is gesteund op bestaande tarieven, lonen, vracht- en koersnoteringen en onder voorbehoud opgegeven data, die gelden op de datum waarop de offerte aan de cliënt wordt verzonden.

Bij wijziging van één of meer van deze factoren worden ook de aangeboden prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht gewijzigd.

Eutraco NV is te allen tijde gerechtigd aan de cliënt in rekening te brengen alle bedragen, die hem als gevolg van onjuist geheven vrachten, kosten of tarieven door derden in rekening werden gebracht.

Artikel 7

De cliënt verbindt er zich toe voorafgaand, hetzij uiterlijk op het ogenblik van de orderconfirmatie elke nuttige informatie aan Eutraco NV ter kennis te brengen, inzonderheid wat de aard van de goederen betreft, de wijze van verzending, de plaats van afzending en bestemming, het gewenst verzendingsverloop evenals en in het bijzonder elke informatie of kennis die de opdrachtgever als fabrikant, handelaar, eigenaar of afzender van de goederen mag worden toegerekend en die van aard is om hun behoud, verzending, aan- of aflevering op de plaats van bestemming te verzekeren.

Artikel 8

Eutraco NV wordt niet verondersteld de juistheid van de door de cliënt gegeven inlichtingen of informatie, noch de authenticiteit of regelmatigheid van de door de cliënt aangereikte documenten te onderzoeken, zij worden te goeder trouw aanvaard.

Artikel 9

Bij ontstentenis van andersluidende, nauwkeurige onderrichtingen of bijzondere overeenkomsten heeft Eutraco NV de vrije keuze betreffende de aan te wenden middelen om de diensten naar best vermogen, overeenkomstig normaal handelsgebruik, te organiseren en ten uitvoer te leggen, groepage van de goederen inbegrepen.

Artikel 10

Eutraco NV is ertoe gerechtigd de bedragen of vergoedingen, verschuldigd voor zijn uitgaven en tussenkomsten, forfaitair in rekening te brengen.

Artikel 11

Bij de uitvoering van zijn opdracht kan Eutraco NV zich beroepen op derden en uitvoeringsagenten, die van een normale professionele bekwaamheid getuigen.

Artikel 12

Behoudens andersluidende onderrichtingen heeft Eutraco NV het recht alle goederen welke om één of andere reden niet kunnen worden afgeleverd onder zijn hoede te nemen of te houden en te bewaren op kosten en risico van de opdrachtgever of van de goederen zelf.

Eutraco NV kan de goederen overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 5 mei 1872 op het Handelspand verkopen tot aanzuivering van zijn schuldvorderingen.

Eutraco NV kan tegen verantwoording en mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de cliënt, gevaarlijke, bederfelijke, ontvlambare, ontplofbare of andere goederen, die schade kunnen berokkenen aan personen, dieren of zaken voor rekening en op risico van de cliënt vernietigen, verwijderen of verkopen.

Artikel 13

Eutraco NV is ertoe gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten indien de cliënt op enige wijze zijn verbintenissen niet of onvoldoende nakomt.

In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van Eutraco NV worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort.

Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanningvereisende werkzaamheden kan steeds een extra vergoeding in rekening worden gebracht. Ook alle extra kosten veroorzaakt door overmacht komen ten laste van de opdrachtgever

Artikel 14

Behoudens andersluidende, voorafgaande en schriftelijke overeenkomst is Eutraco NV niet gehouden de voor verzending bestemde goederen te bewaken of te doen bewaken, noch deze te laten verzekeren, waar de goederen zich ook bevinden, zelfs in open lucht.

III. Betaling

Artikel 15

De door Eutraco NV in rekening gebrachte bedragen of vergoedingen zijn contant op de maatschappelijke zetel van Eutraco NV betaalbaar, na afloop van een termijn van 8 dagen na factuurdatum.

Verlies ingevolge koersschommelingen is voor rekening van de cliënt. Betalingen die niet door de cliënt zelf op enige schuld werden toegerekend, mogen vrij door Eutraco NV worden in mindering gebracht op hetgeen door de cliënt aan Eutraco NV verschuldigd is.

Artikel 16

Elk protest tegen de facturatie of tegen de in rekening gebracht diensten en aangerekende bedragen dient schriftelijk door Eutraco NV te zijn ontvangen binnen de 14 dagen volgend op de factuurdatum.

Artikel 17

De cliënt verzaakt aan elk recht zich te mogen beroepen op enige omstandigheid waaronder hij gerechtigd zou zijn om zijn betalingsverplichtingen deels of geheel op te schorten en ziet af van elke schuldvergelijking ten aanzien van alle bedragen die Eutraco NV hem in rekening brengt.

Artikel 18

Eutraco NV is niet verondersteld uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van vracht, rechten, heffingen, belastingen of welke verplichtingen ook, zo deze door derden mochten worden verlangd. Indien Eutraco NV uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld, is de cliënt ertoe gehouden om op eerste schriftelijk verzoek van Eutraco NV aan deze laatste ten titel van zekerheid te betalen elk bedrag tot beloop waarvan Eutraco NV ten voordele van derden zekerheid zou hebben gesteld..

Artikel 19

Elke schuld die niet op de vervaldag is betaald, wordt verhoogd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, met een vergoedende rente gelijk aan de wettelijke rente en verhoogd met een forfaitaire vergoeding, gelijk aan 10% van de schuld, ter dekking van economische en administratieve schade, onverminderd het recht van Eutraco NV om het bestaan van een grotere schade te bewijzen.

IV. Verbintenissen en aansprakelijkheid van de cliënt.

Artikel 20

De cliënt verbindt er zich toe en staat ervoor in:

 • dat de door hem omschreven opdracht en beschrijving van de goederen volledig, correct en accuraat is;
 • dat de door hem aan Eutraco NV toe te vertrouwen goederen, tijdig, volledig en nuttig ter beschikking worden gesteld, afdoende en efficiënt geladen, gestuwd, verpakt en gemerkt in overeenstemming met de aard van de goederen en plaats van afzending of bestemming waartoe zij aan Eutraco NV worden toevertrouwd;
 • dat alle door hem aan Eutraco NV ter beschikking gestelde documenten volledig, correct, geldig, authentiek en niet ten onrechte zijn uitgesteld of aangewend;
 • dat, tenzij Eutraco NV er voorafgaandelijk en schriftelijk werd van in kennis gesteld, de hem toevertrouwde goederen niet van gevaarlijke, bederfelijke, ontvlambare, ontplofbare aard zijn of die anderszins aan derden, personen of zaken schade kunnen berokkenen;
 • dat hij alle, hem door Eutraco NV ter beschikking gestelde documenten, bij ontvangst zal onderzoeken en verifiëren of deze in overeenstemming zijn met de instructies die aan Eutraco NV werden gegeven.

Artikel 21

De cliënt is jegens Eutraco NV aansprakelijk en zal hem op eerste verzoek vrijwaren:

 • voor elke schade en/ of verlies in het kader van de opdracht gegeven aan Eutraco NV, tengevolge van de aard van de goederen en de verpakking ervan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de goederen op de afgesproken tijd en plaats, alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/ of instructies en de schuld of de nalatigheid in het algemeen van de cliënt en de door hem ingeschakelde derden;
 • voor elke schade en/ of verlies, voor kosten en uitgaven tot beloop waarvan Eutraco NV wordt aangesproken door autoriteiten, derden of uitvoeringsagenten, uit welke oorzaak ook, ter zake van o.m. de goederen, schade, uitgaven, kosten, rechten, direct of indirect gevorderd naar aanleiding van de in opdracht van de cliënt geleverde dienst, tenzij de cliënt aantoont dat deze vordering rechtstreeks veroorzaakt is door een fout waarvoor alleen Eutraco NV aansprakelijk is;
 • voor elke schade en/of verlies in het kader van de opdracht gegeven aan Eutraco NV, voor kosten en uitgaven tot beloop waarvan Eutraco NV wordt aangesproken in de gevallen waarin op Eutraco NV op grond van communautaire of nationale wetten en reglementen enige persoonlijke en/of hoofdelijke aansprakelijkheid rust voor de betaling of aanzuivering van douanerechten en/of andere fiscale schulden.

Artikel 22

Indien de vordering waarvoor Eutraco NV zijn cliënt in betaling of vrijwaring aanspreekt een douane- of andere fiscale vordering betreft uit oorzaak van een hem door of voor rekening van zijn cliënt toevertrouwde douaneopdracht, verbindt de cliënt zich ertoe om ten gunste van Eutraco NV en op diens eerste verzoek dan wel ten gunste van een door Eutraco NV aangewezen derde tot beloop van deze vordering een financiële garantie te stellen, van aard om op onvoorwaardelijke wijze de aansprakelijkheid van de cliënt ten overstaan van Eutraco NV te waarborgen.

V. Verbintenissen en aansprakelijkheid van Eutraco NV

1) Gemeenschappelijke bepalingen voor commissionair- expediteur en vervoerscommissionair

Artikel 23

Eutraco NV is niet aansprakelijk voor schade wanneer deze is veroorzaakt door een vreemde oorzaak, hetgeen o.m. is bij oorlog, oproer, staking, lock- out, boy- cot, werkcongestie, vrachtschaarste of weeromstandigheden.

Artikel 24

Eutraco NV is niet aansprakelijk voor schade of verlies ingevolge diefstal van goederen die hij in zijn bezit heeft, tenzij de cliënt bewijst dat de diefstal plaatsvond ingevolge omstandigheden die Eutraco NV, in acht genomen zijn overeenkomst met de cliënt, diende te voorkomen of te voorzien en voor zover niet ingevolge plaatselijke reglementen of handelsgebruik het risico van diefstal voor rekening van de goederen is.

Artikel 25

Eutraco NV is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder economisch verlies, gevolgschade of immateriële schade.

Artikel 26

Eutraco NV is niet verantwoordelijk voor de goede afloop van de hem opgedragen incasseringsopdrachten tenzij bewezen zou worden dat de slechte afloop te wijten is aan een nalatigheid, welke kan worden gelijkgesteld met een zware fout in zijnen hoofde.

2) Aansprakelijkheid als commissionair- expediteur (art.3.1)

Artikel 27

Eutraco NV kwijt zich van zijn opdracht met redelijke zorg, diligentie en inzicht en staat in voor een normale professionele tenuitvoerlegging van de opdracht die hem werd toevertrouwd.

Artikel 28

De aansprakelijkheid van Eutraco NV is beperkt tot fouten of verzuimen, door hem begaan bij de uitvoering van de hem gegeven opdracht.

Voor zover deze fouten of verzuimen voor de cliënt of derden een directe materiële of financiële schade hebben veroorzaakt, is Eutraco NV ertoe gerechtigd zijn aansprakelijkheid te beperken tot: 5 euro per beschadigd of ontbrekend kg brutogewicht, met een maximum van 25.000 euro per opdracht.

Artikel 29

Eutraco NV is niet aansprakelijk voor de uitvoering van enige door hem, voor rekening van zijn cliënt, met derden of uitvoeringsagenten gesloten overeenkomst van o.m. opslag, vervoer, dedouanering of goederenbehandeling, tenzij door de cliënt wordt aangetoond dat de gebrekkige uitvoering ervan rechtsreeks veroorzaakt is door een fout van Eutraco NV.

Artikel 30

Leveringstermijnen, aankomst- en vertrekdata worden door Eutraco NV niet gegarandeerd, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. De loutere vermelding door de opdrachtgever van een leveringstermijn bindt Eutraco NV niet.

 • Aansprakelijkheid als commissionair- vervoerder (art3.2)

Artikel 31

Eutraco NV is aansprakelijk als vervoerder, in de gevallen zoals voorzien in artikel 3,2.

Zijn aansprakelijkheid wordt bepaald volgens het nationale recht en de internationale Conventies die op betreffende vervoerwijze van toepassing zijn.

VI. Voorrecht en pandrecht

Artikel 32

De door Eutraco NV aan zijn cliënt in rekening gebrachte bedragen zijn conform de wet en overeenkomstig onderhavige voorwaarden bevoorrecht.

Artikel 33

De schuldvorderingen van Eutraco NV op zijn opdrachtgever zijn bevoorrecht op grond van artikel 14 van de Wet van 5 mei 1872 op het Handelspand, artikel 20,7° Hypotheekwet en artikel 136 van de Algemene Wet op Douane en Accijnzen ten beloop van alle goederen, documenten of gelden die hij in zijn bezit heeft en zal hebben, ongeacht of de schuldvordering deels of geheel betrekking heeft op de receptie of verzending van andere goederen dan deze die hij in zijn bezit heeft.

Artikel 34

Eutraco NV beschikt over een retentierecht op de goederen en is gerechtigd deze goederen te verzilveren tot algehele delging van zijn schuldvordering; zij strekken hem tevens tot pand, ongeacht of de opdrachtgever eigenaar ervan is.

VII. Verzekering

Artikel 35

Eutraco NV kan de verzekering (AREX 21) ter beschikking stellen van de opdrachtgever wanneer deze hier schriftelijk om verzoekt, waardoor deze elk in verband met een internationaal vervoer staande opdracht tegen expediteursrisico’s kan verzekeren.

De kosten van deze verzekering vallen ten laste van de opdrachtgever.

VIII. Verjaring en rechtsverval

Artikel 36

Elke aanspraak in schadevergoeding lastens Eutraco NV dient hem gemotiveerd en schriftelijk te worden aangemeld binnen de 14 dagen volgend op de aflevering van de goederen, hetzij de verzending van de goederen.

Elke mogelijke aansprakelijkheid van Eutraco NV dooft automatisch en definitief uit wanneer de cliënt de documenten betreffende een bepaalde verrichting in het kader van de diensten na uitvoering ervan terug in ontvangst heeft genomen zonder dat de cliënt uiterlijk de 10e dag na de verzending van deze documenten voor Eutraco NV een gemotiveerd voorbehoud heeft geformuleerd.

Artikel 37

Elke vordering in aansprakelijkheid lastens Eutraco NV is ingevolge verjaring uitgedoofd wanneer deze niet binnen een termijn van 6 maanden voor de bevoegde rechtbank wordt aanhangig gemaakt.

De verjaring loopt vanaf de dag, volgend op de dag waarop de goederen werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd, dan wel bij gebreke daarvan vanaf de dag, volgend op de dag waarop het feit dat tot de vordering aanleiding geeft, zich heeft voorgedaan.

IX. Bevoegdheid en rechtspleging

Artikel 38

Bevoegdheid is exclusief opgedragen aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Eutraco NV als plaats van totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, onverminderd het recht van Eutraco NV om zelf het geding voor een ander rechter aanhangig te maken.

Artikel 39

Gerechtelijke en arbitrale procedures tegen derden worden door Eutraco NV niet gevoerd, tenzij deze zich daartoe op verlangen van de opdrachtgever en voor diens rekening en risico bereid verklaart.

Artikel 40

Alle rechtsverhoudingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend beheerst worden door het Belgische Recht.

X. Invoegetreding

Huidige voorwaarden werden gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2005 onder het nummer 0090237 en vervangen vanaf de datum van invoegetreding alle vorige Algemene Vooraarden der Expediteurs van België.

1. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden terzake vrachtwagentransport van Eutraco, waarbij hierna volgende begrippen de hierna uiteengezette betekenis hebben.
2. Eutraco: Eutraco NV, met hoofdzetel Industrieweg 35, 8800 Roeselare , i.e. de (weg)vervoerder.

 

Versie 2020 -1