ALGEMENE VOORWAARDEN VRACHTWAGENTRANSPORT EUTRACO NV

I. Definities in het kader van deze Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden terzake vrachtwagentransport van Eutraco, waarbij hierna volgende begrippen de hierna uiteengezette betekenis hebben.
2. Eutraco: Eutraco NV, met hoofdzetel Industrieweg 35, 8800 Roeselare , i.e. de (weg)vervoerder.
3. Opdrachtgever: dit is de partij die Eutraco belast met het vervoeren van Goederen in het kader van de Overeenkomst.
4. Goederen: de te vervoeren Goederen die door een derde zijn verpakt en door een derde worden geladen en gelost in/uit de vrachtwagen.
5. Afzender: De Afzender wordt geacht dezelfde te zijn als de Opdrachtgever, tenzij de Afzender specifiek en nader wordt gespecifieerd.
6. Geadresseerde: de partij aan wie Eutraco de Goederen dient af te leveren. De Geadresseerde wordt geacht dezelfde te zijn als de Opdrachtgever, tenzij de Geadresseerde specifiek en nader wordt gespecifieerd .
7. Laadplaats: Plaats waar Eutraco de Goederen dient op te halen en waar ze worden geladen door een derde. Deze plaats moet door de Opdrachtgever exact en correct worden meegedeeld, ook al is hij zelf niet de Afzender.
8. Losplaats: Plaats waar Eutraco de Goederen moet inleveren en/of waar de Goederen moeten worden gelost door een derde. Deze plaats moet door de Opdrachtgever exact en correct worden meegedeeld, ook al is hij zelf niet de Geadresseerde.
9. Vrachtprijs: de vergoeding voor het vervoer gegeven op basis van de initiële info ontvangen van de Opdrachtgever. De Vrachtprijs is geregeld in artikel IX van deze Algemene Voorwaarden.
10. Offerte: document van Eutraco waarin haar voorstel en bijzondere voorwaarden voor het vervoer van Goederen zijn opgenomen.
11. Orderbevestiging: document van Eutraco, waarin zij de door Opdrachtgever aanvaarde Offerte hetzij de Transportopdracht van Opdrachtgever bevestigt.
12. Overeenkomst(en): de overeenkomst(en) tussen Eutraco en de Opdrachtgever terzake het vervoer over de weg van de Goederen door Eutraco zoals die volgt uit de Offerte en/of Orderbevestiging van Eutraco.
13. Partijen: Eutraco en de Opdrachtgever.
14. Schriftelijk: per fax of e-mail.
15. CMR-verdrag: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 8 november 1962 en de aanvullende protocollen.
16. FTL: “full truck load” i.e. volledige lading voor één vrachtwagen.
17. LTL: “less than full truck load” i.e. niet volledige lading voor één vrachtwagen.
18. “Said to contain”: onbekendheidsbeding, i.e. onmogelijkheid in hoofde van Eutraco om aard/hoeveelheid/innerlijke staat van de Goederen na te kijken.
19. Transportopdracht: Opdracht van Opdrachtgever aan Eutraco terzake het vervoer van Goederen.

II. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Alle aanvragen, Transportopdrachten van Opdrachtgever en alle Offertes, Orderbevestigingen, facturen en andere documenten uitgaande van Eutraco en Overeenkomsten tussen Partijen zijn onderworpen aan onderhavige Algemene Voorwaarden.
2. Opdrachtgever wordt geacht onderhavige Algemene Voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn aanvraag tot uitvoeren van een Transportopdracht. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Opdrachtgever hetzij bijzondere voorwaarden opgenomen in de Transportopdracht van Opdrachtgever die afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden van Eutraco zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Eutraco, tenzij in het geval Eutraco deze voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
3. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één der clausules van onderhavige Algemene Voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules niet in het gedrang.
4. Voor zover onderhavige Algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

III. Totstandkoming van de Overeenkomst tussen Partijen.

1. De Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand wanneer Opdrachtgever een transport boekt bij Eutraco NV.
2. Offertes uitgaande van Eutraco zijn bindend voor de opgegeven duurtijd ervan (geldigheidsdatum). Bij gebreke aan expliciete opgave van een geldigheidsdatum, zijn Offertes van Eutraco 14 dagen geldig.
3. Een aanvaarding door Opdrachtgever volgend op een Offerte van Eutraco wordt door deze laatste nog eens bevestigd bij wijze van Orderbevestiging. Eutraco kan afzien van hiervoor vermelde Orderbevestiging harentwege, zonder dat dit afbreuk doet aan de toepasselijkheid van onderhavige Algemene Voorwaarden.
4. Bij verschil tussen de Transportopdracht uitgaande van Opdrachtgever en de Orderbevestiging/Offerte en/of Algemene Voorwaarden van Eutraco, zijn uitsluitend de Offerte / Orderbevestiging en de Algemene Voorwaarden van Eutraco bindend.
5. Elke Overeenkomst, tot stand gekomen conform de Algemene Voorwaarden, wordt vastgelegd in een vrachtbrief. De afwezigheid, onregelmatigheid of het verlies van deze vrachtbrief tast noch het bestaan noch de geldigheid aan van de Overeenkomst.

IV. Voorwerp

1. In opdracht van Opdrachtgever verbindt Eutraco zich ertoe om de Goederen te vervoeren van de overeengekomen Laadplaats tot de overeengekomen Losplaats en vice versa, waarbij Eutraco nooit instaat of enige verantwoordelijkheid draagt terzake de lading/lossing van de te vervoeren Goederen. Dit is te allen tijde de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Afzender, Geadresseerde en/of Opdrachtgever. Terzake wordt expliciet aangenomen dat Eutraco de Goederen FTL hetzij LTL of als groupage vervoert.
2. Wat de stuwing van de Goederen betreft, zal Eutraco dit uitvoeren, indien nodig en mogelijk. Opdrachtgever / Afzender zullen in dat geval zeer precieze en juiste informatie en instructies geven evenals bijstand verlenen over de wijze van stuwing van de te vervoeren Goederen. Specifieke stuwingsmaterialen dienen te worden voorzien door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever bevestigt dat de te vervoeren Goederen hetzij zijn eigendom zijn, hetzij dat hij erover mag beschikken.
3. Eutraco treedt op in eigen naam maar in opdracht en voor rekening van de Opdrachtgever bij het vervoer van de Goederen.

V. Verbintenissen in hoofde van Eutraco

1. Eutraco verbindt zich ertoe om de Goederen te vervoeren van de overeengekomen Laadplaats tot aan de overeengekomen Losplaats en vice versa op het tijdstip en de wijze vermeld in de Overeenkomst of offerte.
2. Eutraco zal geschikte voertuigen inzetten voor het vervoer van de Goederen en verbindt zich ertoe om de Goederen af te leveren op bestemming zoals bepaald in de Overeenkomst of offerte, binnen de overeengekomen termijn, in de uiterlijke staat waarin zij de Goederen heeft ontvangen.
3. Het door Afzender aangegeven gewicht wordt door Eutraco niet erkend en levert geen bewijs tegen haar, tenzij de verificatie zoals vermeld in art. 8 par. 3 C.M.R. heeft plaats gehad en is vermeld in de vrachtbrief.

VI. Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst in zijn Transportdracht aan Eutraco alle nuttige en noodzakelijke info te verschaffen terzake te vervoeren Goederen. Onder aan te leveren info door Opdrachtgever wordt minimum verstaan: type Goederen/lading, douanestatus, Laadplaats, Losplaats, omschrijving van de aard van de Goederen, wijze van stuwing, gewicht, aantal colli en de datum waarop de Goederen moeten ingeleverd zijn. In geval van een ADR-transport dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat al de nodige ADR documenten aan Eutraco worden overhandigd.
2. De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de onbelemmerde en veilige toegang van Eutraco tot de Laad- en Losplaats, dit ongeacht of de Opdrachtgever eveneens de Afzender of de Geadresseerde is. Eutraco is niet gehouden tot een voorafgaandelijk onderzoek van de staat van de Laad- en Losplaats. De Opdrachtgever staat er voor in dat de Laad- en Losplaats veilig en gemakkelijk bereik- en berijdbaar is.
3. De Opdrachtgever stelt de te vervoeren Goederen ter beschikking van Eutraco op de overeengekomen Laadplaats en tijdstip. De Afzender is uitsluitend verantwoordelijk om de Goederen te voorzien van het juiste en professioneel aanvaardbaar verpakkingsmateriaal evenals hijs-, aanslag-, vijzel- en sjorpunten die afdoende stevig zijn voor het uit te voeren vervoer.
4. Eutraco neemt nooit de verbintenis op zich om de Goederen te lossen, te laden en daarin enige assistentie te bieden. Indien toch enige assistentie gebeurt door een aangestelde of onderaannemer van Eutraco, gebeurt deze assistentie volledig onder het gezag en toezicht van de Afzender of de Geadresseerde.
5. Indien in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst een waarborg moet worden afgegeven ten gunste van enige derde, zal dit geschieden door de Opdrachtgever, voor zijn risico en kosten.
6. De aangestelden van Eutraco kunnen geen enkele instructie of aangifte aanvaarden die Eutraco verbindt buiten de voorziene perken voor wat betreft:
a. de waarde van de Goederen die moeten dienen als referentie in geval van volledig of gedeeltelijk verlies, of nog van beschadiging;
b. de afleveringstermijnen;
c. de remboursementsinstructies;
d. een bijzondere waarde of bijzonder belang bij de aflevering.

Aangestelden van Eutraco zijn evenmin gemandateerd om instructies of verklaringen te aanvaarden die Eutraco verbinden met betrekking tot gevaarlijke goederen of goederen die het voorwerp uitmaken van een bijzondere reglementering.

VII. Staat van de te vervoeren Goederen

1. De te vervoeren Goederen worden ontvangen in de staat waarin ze verkeren. Eutraco is enkel gehouden de Goederen na te kijken op manifest zichtbare gebreken aan de uiterlijke staat ervan. Eutraco draagt geen enkele verantwoordelijkheid terzake de inwendige staat en terzake verborgen non-conformiteit van de te vervoeren Goederen, ook al wordt het tegendeel vermeld in de Transportopdracht van de Opdrachtgever.
2. Ingeval van weigering van de Goederen door de Afzender blijft de Vrachtprijs onverminderd verschuldigd.
3. In het geval de Goederen verpakt zijn in kisten, balen, fusten of ondoorschijnende verpakking, worden deze in ontvangst genomen door Eutraco zonder onderzoek naar inhoud en de staat van de Goederen. In dergelijk geval is het beding ‘said to contain’ van rechtswege van toepassing.
4. In geval van overbelading van het voertuig van Eutraco (op de assen of op het totaalgewicht) veroorzaakt door een slechte lading en/of stuwing van de te vervoeren Goederen of een overschrijding van het totaalgewicht, zal de Opdrachtgever alle daaruit voortvloeiende economische schade (inclusief boetes wegens overbelading) en/of schade aan het voertuig vergoeden aan Eutraco.

VIII. Leveringstermijnen

Eutraco zal de Goederen op de Laadplaats ophalen en op de Losplaats afleveren binnen de in de Overeenkomst of offerte opgegeven leveringstermijnen, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het CMR-verdrag.

IX. Vrachtprijs en prijzen additionele diensten

1. Berekening van de Vrachtprijs: De Vrachtprijs wordt vermeld in de Overeenkomst of offerte, exclusief BTW. In de Vrachtprijs zijn 1 uur laden en 1 uur lossen inbegrepen in geval van nationaal transport of 2 uur laden en 2 uur lossen inbegrepen in geval van Internationaal transport (volledige lading). Indien het laden of lossen deze uren overstijgt, is de Opdrachtgever voor deze bijkomende uren of wachturen (Wachturen) een supplement verschuldigd aan Eutraco. Wachturen worden aangerekend aan een tarief van 45 Euro per begonnen uur. Wachturen kunnen worden bewezen met alle middelen van recht en tijdsregistratie zoals o.m. GPS, tachograaf, boordcomputergegevens. Behoudens andersluidende bepalingen in de Overeenkomst of offerte omvat de Vrachtprijs enkel transporten die worden uitgevoerd tijdens de normale werkweek. Voor prestaties op zaterdag, zon- en feestdagen wordt er een toeslag aangerekend (+50% op zaterdag en +100% op zondag en feestdagen).
2. Omvang van de Vrachtprijs: De Vrachtprijs is inclusief de verzekering voorzien in overeenstemming met de bepalingen van het CMR-verdrag, doch exclusief de kosten voor haven-, kaaigelden, andere kosten van derden en alle andere lasten, belastingen, taksen, heffingen of rechten – hierin inbegrepen maar niet beperkt tot de kilometerheffing en milieubijdrage – die door enige overheid of andere instanties gevorderd worden naar aanleiding van de uitvoering van het transport, zelfs in het geval dat deze kosten ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst of het afgeven van de offerte nog niet gekend of van toepassing waren.
3. Aanpassing Vrachtprijs: De Vrachtprijs is aanpasbaar op basis van:
• de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg zoals opgemaakt door de vzw ITLB ( Instituut Wegtransport en Logistiek België) en maandelijks gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; en
• de evolutie van de officiële maximumprijzen van diesel. Deze prijsaanpassingen worden automatisch toegepast op lopende Overeenkomsten of afgegeven offertes en worden gefactureerd naast en bovenop de initiële Vrachtprijs.
4. Wachturen op Laad- en/of Losplaats: Wanneer Eutraco wordt geconfronteerd met bijkomende Wachturen op Laad- en/of Losplaats, bovenop de tijd voorzien in artikel IX.1, ingevolge omstandigheden die niet aan Eutraco te wijten zijn, zullen deze Wachturen integraal aan de Opdrachtgever worden doorgerekend op de wijze zoals vermeld onder IX.1. Onder ‘omstandigheden die niet aan Eutraco te wijten zijn’, wordt o.m. verstaan:
a. douanecontrole;
b. ontbrekende of foutieve boekingsgegevens;
c. wachttijd ingevolge niet beschikbaarheid van de Goederen;
d. wachttijd ten gevolge van controle van de Goederen en/of vaststellen van eventuele schade;
e. wachttijd ingevolge drukte op Laad-en/of Losplaats.
5. Annulatie: In geval van eenzijdige annulatie van de Overeenkomst door Opdrachtgever, is Opdrachtgever hierna volgende vergoeding van rechtswege, zonder voorafgaande aanmaning en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst verschuldigd: In geval van annulatie tot de dag voordat de Overeenkomst moet worden uitgevoerd: 75% van de Vrachtprijs is verschuldigd; in geval van annulatie van de Overeenkomst op de dag van uitvoering: 100% van de Vrachtprijs is verschuldigd.
6. Palletruil wordt niet als standaard dienst aangeboden. Eutraco kan dit aanbieden aan een kost van 0,75 EUR per geruilde pallet.
7. Leveringen met meeneemheftruck worden niet als standaard dienst aangeboden. Eutraco kan dit aanbieden tegen meerkost van 150 EUR per opdracht.
8. Eutraco biedt een kopie van de CMR aan via een daarvoor ingericht online platform. Geprinte documenten zullen enkel worden aangeleverd tegen vergoeding van 10 EUR per CMR en binnen een termijn van 7 dagen.
9. De kosten voor een transport met meerdere losplaatsen zal als volgt worden afgerekend: 50 EUR per additionele stop en met een maximum omweg van 50 kilometer. De verste stopplaats zal als basis dienen voor de bepaling van de transportprijs.
10. Op vraag kan een standtrailer worden voorzien tegen een vergoeding van 30 EUR per kalenderdag.
11. Lossen met laadklep kan op vraag worden aangeboden tegen een vergoeding van 75 EUR per opdracht.

X. Betalingsvoorwaarden en -modaliteiten

1. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, zijn alle facturen van Eutraco betaalbaar binnen 30 dagen na de factuurdatum. Het factuurbedrag is netto betaalbaar.
2. Indien de Opdrachtgever binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum geen omstandige en gemotiveerde opmerkingen, klachten of protest uit, wordt de factuur geacht onherroepelijk en voorbehoudloos te zijn aanvaard door de Opdrachtgever. Klachten geuit 10 kalenderdagen na factuurdatum door de Opdrachtgever of later, zijn niet toelaatbaar.
3. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur is het bedrag of het nog te betalen saldo van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd. Elke vertraging in betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot toepassing van een verwijlinterest van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldag.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om sommen, kosten en/of facturen die Eutraco aan Opdrachtgever verschuldigd zou zijn, te compenseren met de Vrachtprijs en facturen uitgaande van Eutraco, tenzij mits uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Eutraco.

XI. Contractuele aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever: De Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de deugdelijke, tijdige en volledige uitvoering van zijn verbintenissen volgens de Overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving, zowel ten aanzien van Eutraco als ten aanzien van derden. De Opdrachtgever vergoedt integraal de volledige schade, winstderving en alle overige nadelige gevolgen, voorzienbaar of onvoorzienbaar, die Eutraco of derden ondergaan of ondervinden en die rechtstreeks of onrechtstreeks gegrond zijn op fouten, vertragingen en overige contractuele wanprestaties toerekenbaar aan de Opdrachtgever. Hij vrijwaart Eutraco voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen indien de Goederen of het vervoer van de Goederen schade berokkenen aan derden of aan Eutraco of haar aangestelden. De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de correctheid en de volledigheid van de door hem verstrekte informatie. Hij zal aldus volledig aansprakelijk worden gesteld indien door de nietcorrectheid of onvolledigheid van de door hem verstrekte informatie schade is veroorzaakt aan de Goederen, Eutraco of aan derden, hierin inbegrepen mogelijke boetes. De Opdrachtgever is verplicht Eutraco te vrijwaren voor alle gevolgen van schade veroorzaakt door de niet-correctheid of onvolledigheid van de door hem verstrekte informatie. De Opdrachtgever vrijwaart Eutraco tegen alle vorderingen van derden tot vergoeding van de schade dewelke door de Goederen(s) of door het vervoer van de Goederen aan derden zou zijn berokkend, indien de Opdrachtgever hierbij een contractuele of andere tekortkoming heeft begaan.
2. Aansprakelijkheid van Eutraco: De aansprakelijkheid van Eutraco is, zowel qua aard als qua omvang, voor wat betreft de schade aan Goederen strikt beperkt tot de bepalingen van het CMR-verdrag, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk bepaald.
3. Eutraco is derhalve niet aansprakelijk voor andere of indirecte schade of verlies die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geleden door de Opdrachtgever, ongeacht de oorzaak hiervan, of voor schade van een grotere omvang, dan de aansprakelijkheid opgelegd door het CMR-verdrag. Eutraco is bevrijd van aansprakelijkheid in geval van overmacht, evenals in ieder geval van hinder of schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door weersomstandigheden, natuurrampen (storm, mist, blikseminslag, overstroming, ijsgang etc ), overheidsmaatregelen, oproer, staking, stoornissen in het verkeer, brand, explosie, sluiting of oponthoud bij grensposten, oponthoud in stations of toldiensten, onvoorzienbare defecten aan de vervoersmiddelen, diefstal, vandalisme, daden van derden enz. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Eutraco beperkt tot hetgeen effectief en daadwerkelijk zal worden vergoed binnen het kader van de verzekering vermeld in artikel XII van deze Algemene Voorwaarden.

XII. Verzekeringen

1. Eutraco heeft een verzekering afgesloten ter dekking van haar aansprakelijkheid als vervoerder voor schade aan de toevertrouwde Goederen zoals bepaald in de bepalingen van het CMR-verdrag.
2. Eutraco heeft vervolgens nog een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij een in België gevestigde eersterangsverzekeraar. Op eerste verzoek kan aan de Opdrachtgever een verzekeringsattest worden bezorgd. Dit attest bevat algemene informatie m.b.t. de door Eutraco afgesloten burgerlijke aansprakelijkheidspolis.
3. De vrijstelling en de niet-gedekte risico’s zijn in alle geval voor rekening van de Opdrachtgever. Eutraco exonereert zich expliciet voor elke schade die het door de verzekering uitgekeerde bedrag overstijgt.

XIII. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomst(en) tussen Partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
2. Alle geschillen in verband met het sluiten, de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomst(en) tussen Partijen, zijn onderworpen aan de rechtsmacht en bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Versie 2018 – 1