VŠEOBECNÉ PODMIENKY NÁKLADNEJ PREPRAVY TOVARU EUTRACO

 

I. Vymedzenie pojmov na účel týchto všeobecných obchodných podmienok
1. Všeobecné podmienky: význam výrazov v týchto všeobecných podmienkach platných pre nákladnú dopravu Eutraco je uvedený nižšie.
2. Eutraco: Eutraco NV, so sídlom Industrieweg 35, 8800 Roeselare, ďalej aj (cestná) dopravná spoločnosť.
3. Objednávateľ: zmluvná strana, ktorá platí Eutraco za prepravu tovaru v rámci zmluvy.
4. Tovar: prepravovaný tovar, ktorý balí tretia strana, nakladá a vykladá tretia strana do/z nákladného vozidla.
5. Odosielateľ: Odosielateľ sa považuje za tú istú osobu ako objednávateľ, pokiaľ nie je osobitne a bližšie špecifikovaný.
6. Príjemca: zmluvná strana, ktorej je spoločnosť Eutraco povinná dodať tovar. Príjemca sa považuje za tú istú osobu ako objednávateľ, pokiaľ nie je príjemca osobitne a bližšie špecifikovaný.
7. Miesto nakládky: Miesto, kde musí Eutraco prevziať tovar, a kde ho nakladá tretia strana. Toto miesto musí byť presne a správne oznámené objednávateľovi, aj keď nie je odosielateľom.
8. Miesto vykládky: Miesto, kde musí Eutraco odovzdať tovar, a/alebo kde ho vykladá tretia strana. Toto miesto musí byť presne a správne oznámené objednávateľovi, aj keď nie je príjemcom.
9. Cena za nákladnú dopravu: odmena za prepravu určená na základe počiatočných informácií získaných od objednávateľa. Cena za nákladnú dopravu je upravená v článku IX týchto všeobecných obchodných podmienok.
10. Cenová ponuka: dokument vystavený spoločnosťou Eutraco, v ktorom je zahrnutý návrh a osobitné podmienky prepravy tovaru.
11. Potvrdenie objednávky: doklad Eutraco, ktorým objednávateľ potvrdzuje ponuku alebo objednávka prepravy objednávateľa.
12. Zmluva (zmluvy): zmluva (zmluvy) medzi Eutraco a objednávateľom v súvislosti s cestnou prepravou tovaru spoločnosťou Eutraco tak, ako vyplýva z cenovej ponuky Eutraco a/alebo z potvrdenia objednávky.
13. Zmluvné strany: Eutraco a objednávateľ.
14. Písomne: faxom alebo e-mailom.
15. Dohovor CMR: Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave z 19. mája 1956, zverejnený v belgickom úradnom vestníku 8. novembra 1962 a jeho dodatkové protokoly.
16. PN: „plný náklad“, t. j. plné zaťaženie jedného nákladného vozidla.
17. NNP: „náklad nie je plný“, t. j. nákladné vozidlo nie je úplne naplnené tovarom.
18. „Nemožné skontrolovať obsah dodávky“ je ustanovenie o nevedomosti v prípade, keď spoločnosť Eutraco nemôže skontrolovať vlastnosti/množstvo, stav tovaru vo vnútri balenia.
19. Objednávka prepravy: Objednávka objednávateľa doručená spoločnosti Eutraco týkajúca sa prepravy tovaru.
II. Platnosť všeobecných obchodných podmienok
1. Všetky požiadavky, objednávky prepravy od objednávateľa a cenové ponuky, potvrdenia objednávok, faktúry a ďalšie dokumenty vystavené spoločnosťou Eutraco a zmluvy medzi zmluvnými stranami podliehajú týmto všeobecným obchodným podmienkam.
2. Podaním žiadosti o vykonanie objednávky prepravy sa považuje, že objednávateľ súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Všeobecné obchodné podmienky objednávateľa pod akýmkoľvek označením alebo osobitné všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú uvedené v objednávke prepravy od objednávateľa, a ktoré sa odlišujú od týchto všeobecných obchodných podmienok Eutraco nie sú vynútiteľné voči Eutraco, okrem prípadu, keď tieto podmienky spoločnosť Eutraco výslovne písomnou formou akceptovala pred uzavretím zmluvy.
3. Neplatnosť alebo nevynútiteľnosť jedného z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok neovplyvní platnosť ani vynútiteľnosť ostatných ustanovení.
4. Pokiaľ sú tieto všeobecné podmienky vypracované aj v inom ako holandskom jazyku, v prípade odlišností je vždy rozhodujúce holandské znenie.

III. Uzavretie zmluvy medzi stranami.
1. Zmluva medzi zmluvnými stranami bude uzavretá po objednaní prepravy Eutraco NV objednávateľom.
2. Cenové ponuky spoločnosti Eutraco sú záväzné na uvedené obdobie (dátum platnosti). Ak neexistuje výslovné vyhlásenie o dátume platnosti, cenové ponuky Eutraco sú platné 14 dní.
3. Akékoľvek prijatie cenovej ponuky Eutraco zo strany objednávateľa Eutraco potvrdí prostredníctvom potvrdenia objednávky. Eutraco môže odstúpiť od vyššie uvedeného potvrdenia objednávky zo svojej strany bez toho, aby bola dotknutá platnosť týchto všeobecných obchodných podmienok.
4. V prípade rozdielu medzi objednávkou prepravy vydanou objednávateľom a potvrdením objednávky Eutraco/cenovou ponukou a/alebo všeobecnými obchodnými podmienkami sú záväzné len cenová ponuka/potvrdenie objednávky a všeobecné obchodné podmienky Eutraco.
5. Každá zmluva uzavretá v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami sa zaznamenáva na nákladnom liste. Neprítomnosť, nezrovnalosť alebo strata tohto nákladného listu nemá vplyv na existenciu alebo platnosť zmluvy.
IV. Predmet
1. Na základe pokynov objednávateľa sa spoločnosť Eutraco zaväzuje prepravovať tovar z dohodnutého miesta nakládky na dohodnuté miesto vykládky a naopak, pričom spoločnosť Eutraco sa nezaručuje ani nenesie žiadnu zodpovednosť za nakládku/vykládku prepravovaného tovaru. Za nakládku/vykládku vždy zodpovedá výhradne odosielateľ, príjemca a/alebo objednávateľ. V tejto súvislosti sa výslovne predpokladá, že Eutraco bude prepravovať tovar ako NP alebo NNP alebo ako „čiastočný náklad“.
2. Ukladanie tovaru v prípade potreby, a ak je to možné, vykonáva Eutraco. V takom prípade objednávateľ/odosielateľ poskytne veľmi presné a správne informácie a pokyny, ako aj pomoc pri spôsobe ukladania prepravovaného tovaru. Objednávateľ musí poskytnúť špecifické materiály pre ukladanie. Objednávateľ potvrdzuje, že tovar, ktorý má byť prepravovaný, je buď jeho majetkom, alebo s ním môže nakladať.
3. Eutraco pri preprave tovaru koná vo vlastnom mene, ale podľa pokynov a v mene objednávateľa.
V. Povinnosti Eutraco
1. Spoločnosť Eutraco sa zaväzuje prepravovať tovar z dohodnutého miesta nakládky na dohodnuté miesto vykládky a naopak v čase a spôsobom uvedeným v zmluve alebo v cenovej ponuke.
2. Eutraco bude na prepravu tovaru používať vhodné vozidlá a zaväzuje sa dodať tovar na miesto určenia uvedené v zmluve alebo cenovej ponuke v dohodnutom časovom termíne a v stave, v akom tovar prevzal.
3. Eutraco neuznáva hmotnosť uvedenú odosielateľom a nepredstavuje pre spoločnosť Eutraco dôkaz, kým tento údaj nie je preverený spôsobom uvedeným v článku 8 ods. 3 CMR a uvedený na nákladnom liste.
VI. Povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje vo svojej objednávke prepravy poskytnúť Eutraco všetky vhodné a potrebné informácie o prepravovanom tovare pred uzavretím zmluvy. Objednávateľ má poskytnúť Eutraco aspoň nasledujúce informácie: druh tovaru/nákladu, colný status, miesto nakládky, miesto vykládky, opis tovaru, spôsob uloženia, hmotnosť, počet balení a dátum, kedy tovar musí byť dodaný. V prípade prepravy ADR je objednávateľ povinný zabezpečiť, aby boli všetky potrebné dokumenty ADR odovzdané spoločnosti Eutraco.
2. Objednávateľ je plne zodpovedný za nerušený a bezpečný prístup spoločnosti Eutraco k miestu nakládky a vykládky bez ohľadu na to, či objednávateľ je zároveň aj odosielateľom alebo príjemcom. Spoločnosť Eutraco nie je povinná vykonať predbežné preskúmanie stavu miesta nakládky a vykládky. Objednávateľ sa zaručuje, že miesto nakládky a vykládky je bezpečné, dostupné a prejazdné.
3. Objednávateľ je povinný zabezpečiť prístup spoločnosti Eutraco k prepravovanému tovaru v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste nakládky. Iba odosielateľ je zodpovedný za zabezpečenie správneho a profesionálne prijateľného obalového materiálu tovaru, ako aj zdvíhacích, zaisťovacích a upínacích bodov, ktoré sú dostatočne pevné na vykonanie prepravy.
4. Spoločnosť Eutraco sa nezaväzuje vykladať, nakladať ani poskytovať žiadnu pomoc s tovarom. Ak však napriek tomu zamestnanec alebo subdodávateľ Eutraco poskytne akúkoľvek pomoc, takáto pomoc bude poskytnutá výlučne pod dohľadom a dozorom odosielateľa alebo príjemcu.
5. Ak sa v súvislosti s plnením zmluvy musí poskytnúť záruka v prospech akejkoľvek tretej strany, takúto záruku vykoná objednávateľ na vlastné náklady a na vlastné riziko.
6. Určení zamestnanci Eutraco nemôžu postupovať podľa žiadnych pokynov ani vyhlásení, ktoré zaväzujú Eutraco nad stanovený rámec v prípade, že ide o nasledujúce záležitosti:
a. hodnota tovaru, ktorá sa má použiť na porovnanie v prípade celkovej alebo čiastočnej straty alebo škody;
b. dodacie lehoty;
c. pokyny ohľadom dobierky;
d. špeciálna hodnota alebo špeciálne podmienky dodania.
Zamestnanci spoločnosti Eutraco tiež nie sú povinní prijímať pokyny alebo vyhlásenia, zaväzujúce Eutraco v súvislosti s nebezpečným tovarom alebo tovarom, ktorý je predmetom osobitnej úpravy.
VII. Stav prepravovaného tovaru
1. Prepravovaný tovar musí byť doručený v rovnakom stave, v akom bol odoslaný. Spoločnosť Eutraco je povinná skontrolovať tovar len s cieľom určiť zjavne viditeľné chyby vonkajšieho stavu. Eutraco nenesie zodpovednosť za vnútorný stav a skryté chyby prepravovaného tovaru ani v prípade, že v objednávke prepravy objednávateľa je uvedené inak.
2. V prípade odmietnutia tovaru zo strany odosielateľa cena za nákladnú dopravu ostáva v celkovej výške.
3. V prípade, že je tovar zabalený v škatuliach, balíkoch, prepravných kontajneroch alebo nepriehľadných obaloch, Eutraco ich prijíma bez preskúmania obsahu a stavu tovaru. V takomto prípade platí ustanovenie „nemožné skontrolovať obsah dodávky“.
4. V prípade preťaženia vozidla Eutraco (na nápravách alebo celkovou hmotnosťou), ktoré je spôsobené nesprávnym nakladaním a/alebo uložením prepravovaného tovaru alebo presiahnutím celkovej povolenej hmotnosti, objednávateľ musí Euraco odškodniť za všetky výsledné finančné škody (vrátane pokút za preťaženie) a/alebo škôd na vozidle.
VIII. Podmienky dodania
Eutraco sa zaväzuje prebrať tovar na mieste nakládky a doručiť ho na miesto vykládky v dodacej lehote určenej v zmluve alebo v ponuke v súlade s platnými ustanoveniami dohovoru CMR.
IX. Cena za nákladnú dopravu a ceny za doplnkové služby
1. Výpočet ceny za nákladnú dopravu: Cena za nákladnú dopravu je uvedená v zmluve alebo cenovej ponuke bez DPH. Cena za nákladnú dopravu zahŕňa 1 hodinu nakládky a 1 hodinu vykládky v prípade národnej prepravy a 2 hodiny nakládky a 2 hodiny vykládky v prípade medzinárodnej prepravy (plný náklad). V prípade, že nakládka alebo vykládka presiahne tieto stanovené časové limity, objednávateľ je povinný uhradiť spoločnosti Eutraco príplatok za tieto dodatočné hodiny alebo hodiny strávené čakaním (ďalej len hodiny čakania). Hodiny čakania sa účtujú vo výške 45 EUR za začatú hodinu. Hodiny čakania môžu byť preukázané všetkými právnymi prostriedkami a časovým záznamom, ako sú GPS, tachograf, údaje z palubného počítača a pod. Ak nie je v zmluve alebo cenovej ponuke uvedené inak, cena za nákladnú prepravu zahŕňa len prepravu, ktorá sa vykonáva počas bežného pracovného týždňa. Pre služby počas soboty, nedele a sviatkov sa účtuje príplatok (+ 50 % v sobotu a + 100 % v nedeľu a sviatky).
2. Rozsah ceny za nákladnú dopravu: Cena za nákladnú dopravu vrátane poistenia je vyčíslená v súlade s ustanoveniami dohovoru CMR a nezahŕňa náklady na prístavné poplatky, nábrežné poplatky, iné náklady tretích strán a iné poplatky, dane, clá, odvody alebo oprávnenia – najmä, nie však len, poplatky za kilometre a environmentálne príspevky – ktoré požaduje vláda alebo iné agentúry pri vykonávaní prepravy, aj v prípade, že tieto náklady v čase uzatvorenia zmluvy alebo vystavenia cenovej ponuky neboli známe alebo platné.
3. Úprava ceny nákladu: Cenu nákladu je možné upraviť na základe:
• cenových indexov odbornej nákladnej dopravy vyhotovených neziskovou organizáciou ITLB ( Instituut Wegtransport en Logistiek België) a publikovaných mesačne v belgickom úradnom vestníku; a
• vývinu oficiálnych maximálnych cien nafty. Tieto cenové úpravy sa automaticky aplikujú na súčasné zákazky alebo vystavené cenové ponuky a fakturujú sa navyše k počiatočnej cene za nákladnú prepravu.
4. Hodiny čakania v mieste nakládky a/alebo vykládky: ak spoločnosť Eutraco musí čakať v mieste nakládky a/alebo vykládky dlhší čas ako čas stanovený v článku IX.1 z
dôvodu okolností, ktoré nezapríčinila spoločnosť Eutraco, tieto hodiny čakania budú plne účtované objednávateľovi spôsobom stanoveným v bode IX.1. Okolnosti, ktoré nespôsobila spoločnosť Eutraco, predstavujú napríklad:
a. colná kontrola;
b. chýbajúce alebo nesprávne údaje rezervácie;
c. čakanie z dôvodu nedostupnosti tovaru;
d. čakanie z dôvodu kontroly tovaru a/alebo zistenia škody;
e. čakanie z dôvodu zápchy v mieste nakládky a/alebo vykládky.
5. Zrušenie: v prípade jednostranného zrušenia zmluvy zo strany objednávateľa automaticky vzniká povinnosť finančnej náhrady bez predchádzajúceho oznámenia a súdneho zásahu: v prípade zrušenia do dňa plnenia zmluvy: je potrebné uhradiť 75 % ceny za nákladnú prepravu; v prípade zrušenia zmluvy v deň jej uzavretia: je potrebné uhradiť 100 % ceny za nákladnú dopravu.
6. Výmena paliet sa neponúka ako štandardná služba. Eutraco poskytuje túto službu za cenu 0,75 eur za vymenenú paletu.
7. Dodávky vysokozdvižným vozíkom nie sú ponúkané ako štandardná služba. Eutraco poskytuje túto službu za príplatok 150 eur na objednávku.
8. Eutraco ponúka kópiu dohovoru CMR prostredníctvom vyhradenej online platformy. Tlačené dokumenty budú doručené len po úhrade 10 eur za 1 výtlačok do 7 dní.
9. Náklady na dopravu s viacerými miestami vykládky budú uhradené nasledovne: 50 eur za dodatočnú zastávku s maximálnym odklonením dopravy 50 kilometrov. Najvzdialenejšia zastávka bude slúžiť ako základ pre stanovenie ceny za prepravu.
10. Na vyžiadanie je možné zabezpečiť stojan pre príves za poplatok 30 eur za kalendárny deň.
11. Vykládku zo zadného sklopného čela zabezpečujeme na vyžiadanie za poplatok 75 eur na objednávku.
X. Platobné podmienky a spôsob platby
1. Ak nie je písomne dohodnuté inak, všetky faktúry Eutraco sú splatné do 30 dní od dátumu vystavenia. Suma faktúry je uvedená v čistom.
2. Ak objednávateľ nepredloží podrobné a odôvodnené pripomienky, sťažnosti alebo námietky do 10 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry, faktúra bude považovaná za neodvolateľne a bezpodmienečne prijatú objednávateľom. Sťažnosti, ktoré objednávateľ podá 10 kalendárnych dní po dni vystavenia faktúry alebo neskôr nebudú vybavené.
3. V prípade, ak faktúra nebude uhradená v deň splatnosti, suma, ktorá sa má zaplatiť bude automaticky považovaná za dlžnú bez upozornenia. Po každom omeškaní platby automaticky a bez oznámenia vzniká nárok na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1 % za každý začatý mesiac od dátumu splatnosti faktúry.
4. Objednávateľ nie je oprávnený započítať akékoľvek sumy, náklady a/alebo faktúry, ktoré Eutraco môže objednávateľovi dlžiť v rámci ceny za nákladnú dopravu a faktúr vystavených spoločnosťou Eutraco, okrem prípadov, kedy bol objednávateľovi vopred udelený písomný súhlas spoločnosti Eutraco.
XI. Zmluvná zodpovednosť
1. Zodpovednosť objednávateľa: objednávateľ nesie výlučnú zodpovednosť za riadne, včasné a úplné plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a platných zákonov a nariadení, a to vo vzťahu k Eutraco, ako aj voči tretím stranám. Objednávateľ je povinný uhradiť spoločnosti Eutraco alebo tretím stranám všetky škody, straty zisku a všetky ostatné nepriaznivé následky, ktoré sú predvídateľné alebo nepredvídateľné, a ktoré sú spôsobené spoločnosti Eutraco alebo tretím stranám, a ktoré sú priamo alebo nepriamo založené na chybách, omeškaní a iných prípadoch nedodržania zmluvných podmienok, ktoré zavinil objednávateľ. Objednávateľ odškodní Eutraco za všetky priame a nepriame dôsledky, ak tovar alebo preprava tovaru spôsobia škodu tretím stranám alebo Eutraco alebo jeho zamestnancom. Objednávateľ je plne zodpovedný za správnosť a úplnosť informácií, ktoré poskytol. Nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú na tovare, spoločnosti Eutraco alebo tretím stranám, vrátane prípadných sankcií v dôsledku nesprávnosti alebo neúplnosti informácií, ktoré poskytol. Objednávateľ je povinný odškodniť Eutraco za všetky následky škody spôsobenej z dôvodu nesprávnosti alebo neúplnosti informácií, ktoré poskytol. Objednávateľ je povinný odškodniť Eutraco v rámci akýchkoľvek nárokov tretích strán vo výške náhrady škody, ktorá je spôsobená tretím stranám prostredníctvom tovaru alebo prepravy tovaru, ak sa objednávateľ v tomto ohľade dopustil zmluvného alebo iného nedostatku.
2. Zodpovednosť spoločnosti Eutraco: Zodpovednosť spoločnosti Eutraco je v prípade poškodenia tovaru obmedzená na ustanovenia dohovoru CMR, ak nie je inak ustanovené písomnou formou.
3. Eutraco preto nezodpovedá za iné alebo nepriame škody alebo straty, ktoré objednávateľ utrpel priamo alebo nepriamo, bez ohľadu na ich príčinu, alebo za škody vo väčšom rozsahu, ako je zodpovednosť stanovená v dohovore CMR. Spoločnosť Eutraco je oslobodená od zodpovednosti v prípade vyššej moci, ako aj v prípade neprípustného konania alebo škody spôsobenej priamo alebo nepriamo vplyvom počasia, prírodnej katastrofy (búrka, hmla, blesky, záplavy, ľad atď.), vládnych opatrení, povstaní, štrajkov, narušení dopravy, požiarov, výbuchov, uzavretia hraničných priechodov alebo zdržania v hraničných priechodoch, zdržania na mýtnych staniciach alebo mýtnych službách, nepredvídateľných porúch dopravných prostriedkov, krádeže, vandalizmu, konania tretích strán atď. Zodpovednosť Eutraco je v každom prípade obmedzená na zodpovednosť, ktorá je efektívne a reálne nahradená v rámci poistenia uvedeného v článku XII týchto všeobecných obchodných podmienok.
XII. Poistenie
1. Spoločnosť Eutraco uzavrela poistenie na krytie svojej zodpovednosti dopravcu za škodu na tovare odovzdanom podľa ustanovení Dohovoru CMR.
2. Spoločnosť Eutraco následne uzavrela poistenie občianskoprávnej zodpovednosti s poisťovňou prvej triedy so sídlom v Belgicku. Na prvú žiadosť môže byť objednávateľovi poskytnuté osvedčenie o poistení. Toto osvedčenie obsahuje všeobecné informácie týkajúce sa opatrení občianskoprávnej zodpovednosti spoločnosti Eutraco.
3. Udalosti, ktoré nie sú poistne kryté, hradí objednávateľ na svoje vlastné náklady. Zodpovednosť Eutraco za akékoľvek sumy nad rámec poistenia je výslovne vylúčená.
XIII. Rozhodné právo a príslušný súd
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky zmluvy medzi zmluvnými stranami sa riadia výlučne belgickými právnymi predpismi.
2. Všetky spory v súvislosti s uzavretím, platnosťou, výkladom a/alebo plnením týchto všeobecných obchodných podmienok a dohôd medzi stranami podliehajú jurisdikcii súdov provincie Západného Flámska, mesta Bruggy.
Verzia 2018 – 1