Algemene Voorwaarden

 

Alleen de algemene verkoopsvoorwaarden van onze firma die door de afnemer goed gekend zijn, regelen onze opdracht, zelfs indien deze in strijd zouden zijn met de eigen condities. Als de afnemer wijzigingen wenst aan te brengen aan de bestellingen of bij details is dit slechts geldig mits ons schriftelijk akkoord en andersluidende overeenkomsten. Onze firma behoudt het recht voor, om na zes maanden vanaf datum der prijsaanvragen een volledige prijsherziening op te maken voor de bestelling, zelfs na ondertekening ervan voor akkoord door de afnemer binnen de gestelde geldigheidsduur, dit geldt voor nog niet uitgevoerde opdrachten en zelfs voor gedeeltelijke uitgevoerde bestellingen. Elke prestatie wordt conventioneel uitgevoerd volgens de algemene voorwaarden van de Nationale Federatie der Baanvervoerders.

1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar in onze woonplaats, zonder korting, tenzij uitdrukkelijk een vervaldatum is voorzien. Het aanbieden van een wissel of ontvangstkaart wijzigt de plaats van betaling niet en staat niet gelijk met schuldvernieuwing. Met contante betaling wordt bedoeld: betaling per cheque of in baar geld. Voor elke prestatie kunnen wij eisen dat er ten onze voordele voldoende betalingsvoorwaarden worden gesteld. Elke wijziging in de toestand van overeenkomst, zoals overlijden, onvermogen, ontbinding of wijziging van vennootschap, protest van acceptatie, onzeker solventvermogen, concordaat, faillissement, achterstallige betalingen, wettigt onze firma waarborgen te eisen of een gedeelte van of gans de overeenkomst op te schorten of te vernietigen. In die gevallen wordt de waarde van de reeds geleverde prestaties van betwistte bestellingen onmiddellijk eisbaar zonder dat hierdoor afstand wordt gedaan van de schadevergoedingen en intresten die onze firma na vergeefse ingebrekestelling toegekend worden. De publicatie van de naam van de besteller in de lijst der protesten van de aangenomen wisselbrieven en orderbrieven alsook het niet-betalen van een wissel of rekening geeft ons het recht tot onmiddellijke opeising van alle verschuldigde sommen en tot het opzeggen van de contracten.

2. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met de verwijlrente van 12 % per jaar met een minimum van €50,00 en een maximum van € 1.860,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

3. Alle inningskosten zijn eveneens ten laste van de klant.

4. Alle eventuele geschillen behoren tot de bevoegde rechtbank van de regio waarin de maatschappelijke zetel zich bevindt. Onze firma behoudt zich het recht voor om het even welk geschil voor gelijk welke andere Rechtbank volgens de wet bevoegd, aanhangig te maken, onverminderd wat bij CMR-wetgeving uitdrukkelijk wordt bepaald.

5. De aflading en opslag der goederen geschiedt onder verantwoordelijkheid van de afnemer en op zijn kosten, inclusief de staangelden, welke voldoende personeel daarvoor ter beschikking stelt. De plaats van aflossing moet bereikbaar zijn langs een goed berijdbare weg, hetzij op de plaats die de vervoerder als laatste voor hem bereikbare plaats aanziet. De aflevering is steeds vergezeld van een nota welke ter plaatse ondertekend wordt voor akkoord door de afnemer of zijn afgevaardigde. Klachten van gelijke aard worden onmiddellijk vermeld op de nota en schriftelijk binnen de twee dagen na ontvangst van de goederen aan het adres van de firma. Nadien beschouwen wij de geleverde goederen als aanvaard. Klachten aangaande rekeningen moeten schriftelijk gedaan worden op ons adres ten laatste acht dagen na ontvangst van de factuur.

6. Bij wanbetaling wordt het totale openstaande en verschuldigde bedrag na vergeefse aanmaning verhoogd met een conventionele vaste vergoeding gelijk aan 15 % met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 1.860,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

7. Bij gebrek aan betaling sturen wij onze facturen door aan Transport & Logistiek Advocaten.

Conditions Générales

 

Seul nos conditions de vents, qui sont connues par le client, sont valables. Si le client veut porter des changements à nos conditions de vente, il lui faut notre accord par écrit. Nous nous réservons le droit, après six mois de la date de l’offerte, de modifier nos prix des commandes. Même après signature d’un contrat. Ça concerne des commandes complètement effectuées et même des commandes partiellement effectuées. Chaque prestation est conventionnellement exécutée selon conditions générales de la Fédérations Beige des Transporteurs Routiers.

1. Nos factures sont payables à notre domicile et sans escompte à moins qu’une date d’échéance soit spécialement prévue. La présentation d’une traite ne change rien à Ia localisation du paiement et n’est pas un renouvellement de la date. Pas paiement au comptant nous entendons par chèque ou en liquides, directement après la prestation. Pour chaque prestation nous pouvons exiger qu’on nous mette assez de conditions de paiement à notre disposition. Cheque changement de la situation du contrat, comme le décès, l’insolvabilité, la liquidation ou changement de la société, protestation de l’acceptation, solvabilité douteuse, concordat, faillite, retard des paiements nous autorise d’exiger des garanties, ou on peut détruire ou ajourner pour une part ou pour le contrat entier. En ces cas la valeur des prestations déjà faites est immédiatement exigible. Nous n’abandonnons ni les intérêts ni les dédommagements après une mise en demeure en vain. La publication du nom de client dans le registre des traites protestées ou le non-paiement d’une traite ou une facture, nous donne le droit d’exiger un paiement du solde entier et une annulation des contrats.

2. En cas d’un non-paiement entier ou partiel de la dette à l’échéance et sans raison valable, le solde de la dette sera augmenté, après une mise en demeure en vaine, de 12 % avec un minimum de € 50,00 et un maximum de € 1.860,00 même quand des périodes de délai avaient été accordées.

3. Tous les frais d’encaissement seront à la charge du client.

4. Toutes les contestations éventuelles seront au tribunal de la région où le siège social est situé. Nous nous réservons le droit de nous adresser à quelconque tribunal compétent pour quelconque litige, quoi que la législation de CMR puisse stipuler.

5. Le déchargement et l’entreposage des marchandises sont de la responsabilité du client. II est responsable de ces frais inclusivement le placage et il doit fournir assez de personnel compétent. La localisation de déchargement doit être accessible par une route en bonne état, soit sur la localisation, que le transporteur considère comme dernière accessible. La livraison est accompagnée par un CMR qui doit être signé sur place par le client ou par son délégué. Des plaintes doivent immédiatement être mentionnées sur 19 CMR, et par écrit deux jour après réception des merchandises sur l’adresse de la firme. Après nous considérons les merchandises fournies comme acceptées. Des plaintes concernant les factures doivent nous parvenir par écrit dans les huit jours après réception de la facture.

6. En cas d’un paiement partiel ou d’un non-paiement de la dette à l’échéance, sans raison valable et après une mise en demeure en vaine, le solde sera augmenté par 15 %, avec un minimum de € 125,00 à un maximum de € 1.860,00 même après avoir été accordé un délai de paiement.

7. En cas de non-paiement, nos factures seront transférées au Transport & Logistiek Advocaten.en door aan Transport & Logistiek Advocaten.